Βοηθός Ιατρικών – Βιολογικών Εργαστηρίων

Ο απόφοιτος της ειδικότητας αποκτά γνώσεις και δεξιότητες για να είναι σε θέση να:

  • Διενεργεί στο εργαστήριο τις εξετάσεις (αιματολογικές, μικροβιολογικές και βιοχημικές).
  • Παρασκευάζει όλα τα απαραίτητα υλικά, αντιδραστήρια και διαλύματα.
  • Πραγματοποιεί λήψη αίματος ή άλλων δειγμάτων.
  • Αναγράφει τα στοιχεία των εξεταζομένων, τις αιτούμενες εξετάσεις και τ’ αποτελέσματα στο αρχείο του εργαστηρίου.
  • Δίνει οδηγίες προς τους εξεταζομένους για τη σωστή προετοιμασία τους και συλλογή των δειγμάτων.